StatisticsAPI


StatisticsAPI是需要通过statisticsClient来调用的方法。主要是统计相关的操作 下面的章节将详述各API的输入输出及参数含义:

设置/获取 用户信息

setUserInfo()
getUserInfo()

添加/移除/获取 Queue报警策略

addQueueAlertPolicy()
deleteQueueAlertPolicy()
listQueueAlertPolicies()

设置/获取 Queue每日消息条数统计

setQueueDailyStatisticsState()
getQueueDailyStatisticsState()

results matching ""

    No results matching ""